ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε. αφού έχει αναγνωρίσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εταιρεία δηλαδή  άτομα, ομάδες ατόμων, οργανισμοί ή εταιρείες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις διεργασίες και τη δράση της  και αποτελούν το περιβάλλον της επιχείρησης, εξωτερικό και εσωτερικό, άμεσο ή έμμεσο, και όλους αυτούς που έχει αντίκτυπο η πολιτική της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα οι μέτοχοι,  οι πελάτες, οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, το εργασιακό περιβάλλον, τα εργατικά σωματεία, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο δημόσιος και κρατικός τομέας, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ΜΜΕ. Η ανώτατη Διοίκηση της “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε.  δια μέσω του εκπροσώπου της δεσμεύεται  και βεβαιώνει:

 1. Ότι δεν θα γίνει καμία διάκριση ,αποκλεισμός ή προτίμηση που βασίζεται στη φυλή, στο χρώμα, στο φύλο, στο θρήσκευμα, στα πολιτικά φρονήματα, στην εθνική καταγωγή και στην κοινωνική προέλευση, που έχει σαν αποτέλεσμα την κατάργηση ή τη διαφοροποίηση της ισότητας των ευκαιριών και της μεταχείρισης που αφορά την απασχόληση ή το επάγγελμα.

 2. Ότι δεν υπάρχει καταναγκαστική ή αβέβαιη εργασία, δουλεία, δουλεμπορία και απασχόληση φυλακισμένων.

 3. Ότι δε αποδέχεται την παιδική εργασία και πως δεν θα χρησιμοποιήσω παιδία στην Γεωργική μου εκμετάλλευση.

 4. Ότι αποδέχεται την σχετική νομοθεσία σχετικά με τις εργαζόμενες που είναι έγκυες και επί πρόσθετα δέχομαι να τις παρέχω διευκολύνσεις όπως περισσότερα διαλλείματα, κατάλληλη θέση στην επιχείρηση και οτιδήποτε άλλο ώστε να διαφυλαχτεί η υγεία τους.

 5. Ότι το κατώτατο όριο ηλικίας σε οιανδήποτε μορφή απασχόλησης ή εργασίας, δεν ορίζεται κάτω των 18 ετών.

 6. Ότι οι εργαζόμενοι λαβαίνουν κατάλληλη προστασίας  ως προς την συνδικαλιστική τους ελευθερία και αφορά το δικαίωμα τους  εγγραφής σε συνδικάτα ή την αποχώρησή τους από αυτά.

 7. Ότι οι εργαζόμενοι  λαβαίνουν κατάλληλη προστασίας  ως προς την συλλογική τους ελευθερία.
 1. Ότι δεν πρόκειται να απολύσω ή να ζημιώσω εργαζόμενο λόγω συμμετοχής του ή εγγραφή τους σε συνδικάτο ή συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές ενέργειες.

 2. Ότι θα τηρώ τις συμβάσεις σχετικά με τα ωράρια εργασίας, αμοιβές κ.α.

 3. Ότι οι εργαζόμενοι στην γεωργική εκμετάλλευση έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τα παράπονά τους χωρίς να δεχθούν κυρώσεις.

 4. Ότι μεριμνά για την προστασία των νέων εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 5. Διασφαλίζει υγεία και ασφάλεια στις συνθήκες εργασίας.

 6. Διασφαλίζει την αξιοπρεπή πληρωμή και την τήρηση των ωρών εργασίας.

 7. Διασφαλίζει πως σε κάθε κοινότητα στην οποία λειτουργεί επιδιώκει να είναι ο καλός γείτονας. Κοινός μας στόχος είναι να βελτιώνεται η ζωή των ανθρώπων και θέλουμε να είμαστε ο βασικός παράγοντας για ποιότητα στη ζωή τους.

 8. Ότι φέρει δράση, εξέλιξη, πάθος για την ανάπτυξη και τα  οικονομικά οφέλη από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας. Επιπλέον, υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες μέσω των επενδυτικών προγραμμάτων και του μακροχρόνιου σχεδιασμού μας  βοηθάει τους τοπικούς προμηθευτές και παραγωγούς να εξελιχθούν. Στη διάρκεια των 30 τελευταίων χρόνων που λειτουργεί αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των εργαζομένων και όντας πάντοτε μια επικερδής επιχείρηση, συνεισφέρει δημιουργώντας πλούτο, πληρώνοντας φόρους στο κράτος.