ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πολιτική της “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε. είναι να παράγει και να διαθέτει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών από πλευράς ποιότητας και υγιεινής, που συμμορφώνονται με όλες τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές και οδηγίες που τα αφορούν, προσπαθώντας να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις / προσδοκίες των καταναλωτών. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να αναπτύξει και να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Προϊόντων.

Ο οργανισμός, εφαρμόζοντας το Σ.Δ.Π., εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ασφάλειας / υγιεινής σε όλες τις διεργασίες του και με την βοήθεια των στελεχών του μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και επίλυσή τους. Φιλοδοξία και δέσμευση του οργανισμού είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος, με άξονα:

 • την εξάλειψη των δυνητικών κινδύνων ασφάλειας των προϊόντων,
 • την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνσης προς το περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων της,
 • την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ικανοποίησης των ανθρώπινου δυναμικού της κατά της κατά την εργασία
 • και γενικά τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών, των τελικών καταναλωτών, του προσωπικού της και του λοιπού περιβάλλοντός της.

Σκοπός της εταιρείας είναι να λειτουργεί συνεχώς σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος έτσι ώστε να προσφέρει, στους καταναλωτές άριστα προϊόντα από πλευράς, υγιεινής και ασφάλειας.

Η “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε. δηλώνει ότι:

 • δεσμεύεται να παράγει νόμιμα, αυθεντικά και ασφαλή προϊόντα για τον καταναλωτή και σύμφωνα με τον Κώδικα Προϊόντων Ποτών και τις συναφείς Διατάξεις και Νόμους
 • αναλαμβάνει την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας των προϊόντων
 • απορρίπτει ως ακατάλληλες πρώτες ύλες που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που το Σύστημα ορίζει
 • αποδίδει μέγιστη σημασία στην πιστή τήρηση των Οδηγιών για την επαρκή εξυγίανση των προϊόντων της
 • αποθηκεύει και διακινεί τα προϊόντα της υπό συνθήκες που εμποδίζουν την αλλοίωσή τους
 • εφαρμόζει προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως και την συσκευασία του τελικού προϊόντος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επαναμόλυνσης των προϊόντων της μετά την επεξεργασία τους

Η εταιρία δια του εκπροσώπου της, ΧΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ, δεσμεύεται ότι:

 • θα διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι , για την ολοκλήρωση της μελέτης
 • θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ευρήματα , της μελέτης σχεδίου ΗΑCCP,
 • θα μεριμνήσει για την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας, τη συνεχή αναθεώρηση και προσαρμογή τους σε νέα δεδομένα,
 • θα διασφαλιστεί η συνεχής και ενεργή υποστήριξη των συστημάτων και η κατανόησή τους, από όλες βαθμίδες της ιεραρχίας.