ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε.  εξασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών  δεδομένων των εργαζομένων και τηρεί πλήρως όλα όσα η νομοθεσία, τα εργασιακά πρότυπα και οι κανονισμοί επιβάλλουν για την προστασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων. Η πρόσβαση και η επεξεργασία αυτών συμφωνεί με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», Ν. 3471/06 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής και τον ΕΕ 2016/679 «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Η εταιρεία “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω  δεσμεύεται για:

  • Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων.
  • Την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
  • Την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
  • Η χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνονται με την συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων μερών.
  • Την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων.