ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ & ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
(κατ’ άρθρ. 9 και 10 Ν.4808/2021)

1.
Πρότυπα Συμπεριφοράς – Διαχείριση Διαφορετικότητας

 1. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας είναι η κινητήρια δύναμη της επιχείρησης και αποτελεί την πιο σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη και την εξέλιξή της. Στην «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» οι εργασιακές σχέσεις διέπονται από πνεύμα ομαδικότητας και αλληλεγγύης και βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και το σεβασμό. Στο πλαίσιο αυτό, η συμπεριφορά του προσωπικού της επιχείρησης θα πρέπει να διακατέχεται από ήθος, διαφάνεια, υπευθυνότητα και εντιμότητα, ενώ είναι ανεπίτρεπτη και μη ανεκτή οποιασδήποτε μορφής βίαιη, εκφοβιστική ή προσβλητική συμπεριφορά, ανεξαρτήτως της θέσεως ή του βαθμού στην ιεραρχία της εταιρείας.

 2. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» υποστηρίζει το σεβασμό της διαφορετικότητας και την αποφυγή των διακρίσεων. Η εθνική καταγωγή, το κοινωνικό υπόβαθρο, οι πολιτικές, ιδεολογικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, το φύλο, η οικογένεια, η ηλικία, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και οι φυσικές ικανότητες δεν αποτελούν κριτήρια διάκρισης στην επιχείρηση, αλλά προσφέρουν ευκαιρίες για νέες ιδέες και καλύτερα αποτελέσματα.

 3. Το προσωπικό της επιχείρησης οφείλει να αποφεύγει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διάκριση ή διαφορετική μεταχείριση, ενώ κάθε εργαζόμενος οφείλει να επικοινωνεί άμεσα με τον προϊστάμενό του ή τη διοίκηση της εταιρείας, σε περίπτωση που αντιληφθεί τέτοιου είδους περιστατικό.

2.
Δήλωση Μηδενικής Ανοχής στη Βία και την Παρενόχληση

 1. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, με σκοπό τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου θα κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Προς το σκοπό αυτό, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται, κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου, καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηρά :

 • τα υπονοούμενα, οι κοροϊδίες, τα αισχρά, σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια
 • η χρήση προσβλητικής γλώσσας κατά την περιγραφή ατόμων με αναπηρία
 • τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία
 • η παρακολούθηση, η καταδίωξη και η ανεπιθύμητη φραστική ή φυσική προσοχή έναντι κάποιου ατόμου
 • η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικά τολμηρό περιεχόμενο μέσω τηλεφωνικού μηνύματος (SMS), ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e – mail), μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαξ ή επιστολής
 • οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και θρησκείας
 • οι σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές
 • τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία
 • οι αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή
 • η διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή κάποιου κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, το είδος γάμου, το σύμφωνο συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα “πιστεύω” του
 • οι απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, οι ύβρεις δημόσια ή κατ’ ιδίαν
 • η υποτίμηση ή γελιοποίηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’ ιδίαν είτε ενώπιον τρίτων
 • τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου
 • η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής
 • ο αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή σχεδιασμό
 • ο διαδικτυακός εκφοβισμός
 • τα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα.

 1. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επίσης, δεσμεύεται να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή των αναφορών αυτών.

 2. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης.

 3. Η παραβίαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον παρόντα Κώδικα  συνιστά λόγο λύσης της σύμβασης εργασίας.

3.
Πεδίο εφαρμογής

 1. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται:

  α)    στη Διοίκηση και στα μέλη της «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.»

  β)    στους εργαζόμενους της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το συμβατικό καθεστώς της απασχόλησής τους (ορισμένου – αορίστου χρόνου, μερικής – πλήρους απασχόλησης),

  γ)    στους απασχολούμενους στην επιχείρηση δυνάμει συμβάσεως έργου, μίσθωσης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και έμμισθης εντολής,

  δ)    στους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών,

  ε)    στους πρακτικώς ασκούμενους και μαθητευόμενους,

  στ)  στους εθελοντές,

  ζ)     στους εργαζόμενους, των οποίων η σχέση εργασίας με την επιχείρηση έχει λήξει,

  η)    στους υποψήφιους εργαζόμενους της επιχείρησης,

  θ)    σε άλλα άτομα που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με την εταιρεία.

4.
Χρήσιμοι όροι και έννοιες

 1. «Βία και Παρενόχληση» είναι οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, οι οποίες αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.

 2. «Παρενόχληση» είναι οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης .

 3. «Παρενόχληση λόγω φύλου» είναι οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

5.
Εκτίμηση Κινδύνων Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

Με σκοπό την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» δύναται να διεξάγει ανώνυμες εμπιστευτικές έρευνες, μέσω ερωτηματολογίων για το εργασιακό κλίμα και την εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

6.
Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

 1. Ο παρών Κώδικας γνωστοποιείται στους εργαζόμενους και σε όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσής τους.

 2. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, προσιτό, ασφαλές και φιλικό, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών, της Διοίκησης και των μελών της εταιρείας, διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση.

 3. Η εταιρεία, σε συνεργασία και με τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους της βίας και της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής της. Ειδικότερα :
 • Προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο σύνολο του προσωπικού της, σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης.
 • Αναρτά αφίσες στους χώρους εργασίας και διανέμει έντυπο υλικό για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της εταιρείας απέναντι σε περαστικά βίας και παρενόχλησης και γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση που θίγονται από φαινόμενα βίας ή παρενόχλησης.
 1. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» ορίζει ως αρμόδιο πρόσωπο για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση του προσωπικού για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας την/τον ……………………..

 2. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» εκπαιδεύει τα στελέχη και τους προϊσταμένους των τμημάτων της επιχείρησης, ώστε να αναγνωρίζουν τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους συνεργάτες της.

 3. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες.

 4. Κάθε πρόσωπο που καταγγέλλει ή αναφέρει περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, προστατεύεται από πάσης φύσεως αντίποινα και άνισης ή δυσμενούς μεταχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία ή η αναφορά έλαβε χώρα καλόπιστα και με εύλογη πεποίθηση ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας ή της αναφοράς, ήταν αληθές.

7.
Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών

 1. Η «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.», με σκοπό την αντιμετώπιση και την εξάλειψη περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, καθορίζει σαφείς διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων που σχετίζονται με τα φαινόμενα αυτά και εξασφαλίζει την επίλυση των σχετικών ζητημάτων με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

 2. Η εσωτερική διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας μπορεί να είναι είτε ανεπίσημη είτε επίσημη.

 3. Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών ή αναφοράς περιστατικών βίας και παρενόχλησης έχει ως αποκλειστικό στόχο να γνωστοποιήσει σε όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, τους τρόπους με τους οποίους θα αναφέρονται τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς και τυχόν παραβιάσεις ή μη συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του παρόντος.

 4. Κάθε παράβαση του παρόντος θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη δίκαιων πειθαρχικών μέτρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εταιρικές διαδικασίες, ανεξάρτητα από τη θέση του παραβάτη.

 5. Για κάθε καταγγελία ή αναφορά περιστατικών βίας και παρενόχλησης που θα λάβει η εταιρεία, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρηθεί εμπιστευτική η ταυτότητα του ατόμου που θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες θα υπόκεινται σε αυστηρά εμπιστευτική διαχείριση και θα υποβάλλονται σε έλεγχο, ως προς την αξιοπιστία τους από κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, που έχουν υπογράψει σύμβαση εχεμύθειας.

 6. Κατ’ εξαίρεση, η ταυτότητα του καταγγέλλοντος μπορεί να αποκαλύπτεται, όταν : α) συναινεί εγγράφως ο ίδιος ο καταγγέλλων, β) απαιτείται από το νόμο η αποκάλυψη του καταγγέλλοντος, γ) η καταγγελία εμπεριέχει προδήλως δόλο και δ) η αποκάλυψη της ταυτότητας θεωρείται αναγκαία για την πρόληψη ή τη μείωση της απειλής για την ασφάλεια του προσωπικού της επιχειρήσεως.

 7. Οι εργαζόμενοι που αναφέρουν περιστατικά βίας ή παρενόχλησης και γενικά, μη αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς, σε σχέση με τον παρόντα Κώδικα, θα προστατεύονται από τυχόν συμπεριφορές που μπορεί να έχουν εκδικητικό χαρακτήρα.

 8. Οι καταγγελίες ή αναφορές περιστατικών βίας και παρενόχλησης θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα, με βάση την καλή πίστη. Καταγγελίες ή αναφορές που περιέχουν εκουσίως ψευδείς, κακόβουλες ή προπετείς κατηγορίες και ισχυρισμούς, ενδέχεται, κατά περίπτωση, να υπόκεινται σε πειθαρχικές ή και ποινικές κυρώσεις, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 9. Οι καταγγελίες ή αναφορές περιστατικών βίας και παρενόχλησης θα πρέπει να στηρίζονται σε βάσιμες υποψίες και όχι σε ανυπόστατα στοιχεία ή φήμες. Παρόλα αυτά, δεν αναμένεται η πλήρης απόδειξη της καταγγελίας ή της αναφοράς από τον ίδιο τον καταγγέλλοντα, καθόσον τούτο αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Α. Εσωτερική Ανεπίσημη Διαδικασία Παραπόνων :

 1. Ο/Η καταγγέλλων/ουσα, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και να υποβάλλει εγγράφως το παράπονό του/της στον/στην …………………………ο/η οποίος/α με το παρόν ορίζεται ως «Υπεύθυνος/η Πολιτικής Καταγγελιών – Whistle Blowing». Η εσωτερική ανεπίσημη διαδικασία δεν αφορά σε υποβολή καταγγελίας – αναφοράς, αλλά μόνο στην υποβολή παραπόνου και σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστά την επίσημη διαδικασία υποβολής και εξέτασης καταγγελίας. Ο/Η καταγγέλλων/ουσα μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της εσωτερικής ανεπίσημης διαδικασίας, αν το επιθυμεί, να προχωρήσει και στη διαδικασία υποβολής επίσημης καταγγελίας.

 2. Κατά την εσωτερική ανεπίσημη διαδικασία υποβολής παραπόνων, ο «Υπεύθυνος Πολιτικής» καταγράφει το ιστορικό του περιστατικού και διερευνά τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του/της καταγγέλλοντος/ουσας με το φερόμενο ως δράστη ή τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης.

 3. Ο/η καταγγέλλων/ουσα δηλώνει εγγράφως την επιθυμία του είτε για άμεση επικοινωνία με τον φερόμενο ως δράστη, είτε για διαμεσολάβηση. Στην περίπτωση που ο /η καταγγέλλων/ουσα επιλέξει την άμεση επικοινωνία με τον φερόμενο ως δράστη,  τότε ο «Υπεύθυνος Πολιτικής» έχει την ευθύνη να παρακολουθήσει την έκβαση της επικοινωνίας.

 4. Ο «Υπεύθυνος Πολιτικής» έχει το δικαίωμα να καλέσει τον/την καταγγέλλοντα/ ουσα, ώστε να λάβει περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το περιεχόμενο του παραπόνου

 5. Ο «Υπεύθυνος Πολιτικής» προβαίνει σε ενέργειες διαμεσολάβησης μόνο στην περίπτωση που ο/η καταγγέλλων/ουσα δηλώσει εγγράφως την επιθυμία να γίνει διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση διαμεσολάβησης, ο «Υπεύθυνος Πολιτικής» αναλαμβάνει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον φερόμενο ως δράστη.

 6. Ο «Υπεύθυνος Πολιτικής» οφείλει να επιδεικνύει πλήρη εχεμύθεια και αντικειμενικότητα, κατά την ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο «Υπεύθυνος Πολιτικής» πρέπει να ενημερώνει τον/την καταγγέλλοντα/ουσα για το αποτέλεσμα της επίλυσης του παραπόνου του/της, καθώς και για το δικαίωμά του/της να υποβάλει επίσημη καταγγελία.

 7. Ο/η καταγγέλλων/ουσα  προστατεύεται από πάσης φύσεως αντίποινα και άνισης ή δυσμενούς μεταχείρισης στο χώρο εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία διενεργήθηκε «καλή τη πίστει» και «με εύλογους λόγους ή πεποίθηση» ότι η πληροφορία αυτή ήταν αληθής κατά τον χρόνο απόκτησής της. Η εν λόγω προστασία δεν έχει συγκεκριμένα χρονικά όρια και αποκλείει κάθε είδους βλαπτικές συνέπειες σε βάρος του/της καταγγέλλοντος/ουσας, όπως : α) καταγγελία της σύμβασης εργασίας, β) διαθεσιμότητα, γ) πειθαρχικές ποινές, δ) μεταβολή καθηκόντων ή ωραρίου εργασίας, ε) στέρηση δικαιώματος προαγωγής, στ) απώλεια προνομίων.

Β. Επίσημη Διαδικασία υποβολής και εξέτασης καταγγελιών.

 1. Προκειμένου να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία εξέταση μιας καταγγελίας – αναφοράς για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ο/η καταγγέλλων/ουσα πρέπει να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στο Δ.Σ. της «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.», μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στη διεύθυνση …….@……………….  Η υποβληθείσα καταγγελία θα εξεταστεί, με βάση τον τρόπο και τις  διαδικασίες που προβλέπει η Νομοθεσία.

 2. Η Διοίκηση της «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» οφείλει να ερευνά και να εξετάζει κάθε καταγγελία με αμεροληψία, εχεμύθεια και αντικειμενικότητα και με βάση τις αρχές και τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα.

 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την εξέταση της καταγγελίας – αναφοράς, συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης που προσβάλει την υγεία του ατόμου ή επηρεάζει το ομαλό εργασιακό περιβάλλον  η Διοίκηση της «ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΠ.- ΧΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» αποφασίζει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του δράστη.