ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιτυχία της εταιρείας εξαρτάται από την υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά. Η “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε. θα βελτιώνει σε συνεχή βάση την Περιβαλλοντική απόδοση δια μέσου οικονομικά αποδεκτών, περιβαλλοντικά ευαίσθητων, κοινωνικά αποδεκτών και τεχνολογικά εφικτών  διεργασιών. H Πολιτική εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό της “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε..

Η “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε. θα:

Διασφαλίζει ότι οι πάσης φύσεως λειτουργίες μας είναι  σύμφωνες με τους Νόμους και Κανονισμούς και Κώδικες Πρακτικής και με τις πάσης φύσεως  περιβαλλοντικές απαιτήσεις που οφείλει να εφαρμόζει η ΠΑΤΙΚΑΣ-ΧΑΤΣΙΟΣ Ο.Ε.. που αφορούν το Περιβάλλον.

  • Εντοπίζει υλικά, διεργασίες, προϊόντα και απόβλητα τα οποία προκαλούν ή δυνατόν να προκαλέσουν μόλυνση και θα λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή, μείωση ή έλεγχο της μόλυνσης όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αποδεκτό.
  • Βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική μας απόδοση χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες δυνατές διοικητικές και τεχνικές πρακτικές με έμφαση στη πρόληψη της ρύπανσης και αποδοτική χρήση των πόρων μας.
  • Θέτει μετρήσιμους στόχους για την περιβαλλοντική μας απόδοση και παρακολουθεί την πρόσοδο σε σχέση με αυτούς.
  • Κάνει γνωστή τη Περιβαλλοντική Πολιτική και την απόδοση μας στους εργαζόμενους και στο ευρύτερο κοινό.
  • Διεξάγει εκπαίδευση για την ενημέρωση των εργαζομένων σε σχέση με τις υπευθυνότητες τους σχετικά με την περιβαλλοντική συμμόρφωση και διαχείριση.
  • Θεσπίζει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους ως προτεραιότητα στην λειτουργιών υφισταμένων εγκαταστάσεων και στο σχεδιασμό νέων.
  • Αναζητά τρόπους για εξοικονόμηση ενεργείας, μεγιστοποίηση της χρήσης εναλλακτικών των υγρών καυσίμων, και ευκαιρίες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.
  • Εκτελεί περιοδικές αξιολογήσεις της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και του Συστήματος Διαχείρισης.
  • Όλα τα διοικητικά στελέχη ,έχουν την υπευθυνότητα της υλοποίησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  στον τομέα ευθύνης τους.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι αναμένεται να αντιληφτούν την υποχρέωση τους για περιβαλλοντική συμμόρφωση και διαχείριση .Πρέπει  να είναι σύμφωνοι με την παρούσα Πολιτική ,τους  περιβαλλοντικούς Νόμους και κανονισμούς και διατάξεις που σχετίζονται μετ τις αντίστοιχες εργασίες που εκτελούν καθώς και με τις λοιπές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που οφείλει να εφαρμόζει.

Η Διοίκηση της “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε. κοινοποιεί  και επεξηγεί και αναλύει στο προσωπικό της Εταιρείας  τις  Πολιτικές   Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων  &  Περιβάλλοντος  ενώ παράλληλα ενθαρρύνει προτάσεις για βελτίωση κατά την ετήσια Αναθεώρηση  του Συστήματος Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων  & Περιβάλλοντος, ώστε να είναι συνεχώς επίκαιρη και κατάλληλη.